UGOVORNI UVJETI POSLOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

Članak 1.

(1) Ovi uvjeti poslovanja (dalje označeni kraće kao: UP) su sastavni dio odredbi ugovora o posredovanju koji Exito, obrt za usluge, vl. Sanja Bakmaz – Agencija za nekretine (dalje označena kraće kao; Agencija) sklapa kao posrednik s nalogodavcima.

(2) UP se objavljuju javno i dostupni su na WEB stranici Agencije.

(3) UP uređuju međusobne ugovorne odnose Agencije i nalogodavca.

Članak 2.

(1) Nalogodavac je osoba koja sklapa ugovor o posredovanju u svoje ime i za svoj račun ili u korist treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe, tada treća osoba stječe vlastito i neposredno pravo prema Agenciji, koja je u obvezi ispuniti prema njemu što je nalogodavac uglavio u korist treće osobe, a nalogodavac solidarno za to odgovara.

(2) Nalogodavac jamči i odgovara za istinitost i točnost svih podataka koje je dao Agenciji, te jamči da je u svrhu realizacije ugovorenog posla, ovlašten prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

Članak 3.

(1) Obveze Agenicije:

   – upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom nekretnine, zakupa ili dr.,

   – izvršiti nalog prema primljenim uputama, s pažnjom dobrog gospodarstvenika ostajući u granicama i u svemu skrbiti o interesima nalogodavca i njima se rukovoditi

   – pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,

   – obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

   –  omogućiti pregled nekretnina,

   –  posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

   – čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,

   – ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,

   – obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate,

   – štititi interese nalogodavca i suzdržati se radnji koje su na štetu nalogodavca.

(2) Agencija je dužna nalogodavcu pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i skrbiti se o pravima i interesima nalogodavca, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti, i odgovara nalogodavcu za štetu zbog neizvršenja usluga, djelomičnog izvršenja ili neurednog izvršenja usluga do vrijednosti u visini cijene ugovorenog aranžmana.

Članak 4.

Obveze Nalogodavca

– obavijestiti Agenciju, posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid dozvole koje se odnose na nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,

–  dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,

– osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine,

– obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,

– obavijestiti posrednika o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini, cijene i dr.

– štititi interese posrednika i suzdržati se od svih radnji koje su na štetu posrednika,

– platiti ugovorenu naknadu Agenciji

Članak 5.

(1) Posrednička naknada ugovara se u postotku, a obračunava se, ako ugovorom nije drugačije regulirano, od postignute vrijednosti posla.

(2) Ako drugačije nije ugovoreno posrednička naknad iznosi 3% od postignute vrijednosti posla.

(3) Nalogodavac jamči svom svojom imovinom za ispunjenje obveze plaćanja naknade.

(4) Ako je posrednička naknada ugovorena u ratama Agencija ima pravo u slučaju da Nalogodavac kasni s isplatom pojedine rate jednostranom izjavom cjelokupnu naknadu učiniti dospjelom. Agencija će poslati opomenu Nalogodavcu i ostaviti mu naknadni rok za plaćanje.

(5) Ako Nalogodavac ni u ostavljenom naknadnom roku ne plati dospjeli dug i kamate, Agencija je ovlaštena izjavom obavijestiti nalogodavca da je cjelokupni iznos cijene tj. svi preostali obroci dospjeli na naplatu.

(6) Nalogodavac je obvezan platiti posredniku i troškove nastale tijekom posredovanja koji nisu uobičajeni ili koji prelaze uobičajene troškove posredovanja samo, ako je tako izričito ugovoreno.

Članak 6.

Ugovor o posredovanju /posrednički ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, predaja dokumentacije, uplata na žiro račun ili sl.), a proizvodi pravne učinke do ugovorenog datuma odnosno do ispunjenja naloga.

Članak 7.

 (1) Ugovor o posredovanju u prometu nekretninama sklopljen na određeno vrijeme prestaje:

– istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano, ili

– raskidom ugovora jedne od ugovornih strana, ili

– sporazumno.

(2) Ugovor o posredovanju sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje  otkazom ili raskidom ili  sporazumno.

(3) Otkazati ugovor na neodređeno vrijeme može svaka strana, ali ne prije isteka  6 mjeseci od njegova sklapanja.

(4) Otkazni rok je 30 dana od obavijesti.

Članak 8.

(1) Raskid ugovora može izjaviti svaka strana zbog:

– povrede ugovornih obveza druge ugovrne strane,

– insolventnosti, prezaduženosti druge ugovorne strane,

– namjernog čina ili propusta ugovorne strane koji je ili koji može postati štetnim za drugu stranu,

– nezakonitog postupanja,

(2) Pravne posljedice raskida ugovora nastupaju s danom uredne dostave obavijesti drugoj strani.

Članak 9.

( 1) Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

(2) Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika ili izravno s protustrankom,  dužan je posredniku tj. Agenciji platiti ugovorenu posredničku naknadu.

Članak 10.

(1) Agencija odgovara za ugovorom preuzete obveze posredovanja, a sve u skladu s ugovorom,  i uvjetima osiguranja (polica profesinoalne odgovornosti).

(2) Agencija ne odgovara nalogodavcu ni trećoj osobi za nedostatke nekretnine (vidljive i skrivene) osim kad je izrijekom preuzela odgovornost.

(3) Ukoliko Agencija posreduje i putem svojih vanjskih suradnika i kooperanata pruža druge  usluge nalogodavcu ili dr. osobama,  isključuje se odgovornost Agencije za te usluge.

Članak 11.

(1) Za slučaj spora između Agencije i nalogodavca ugovara se mjerodavnost prava i nadležnost suda prema sjedištu Agencije.

(2) Obje Strane jamče da će tretirati sadržaj Ugovora povjerljivim i da neće otkrivati niti omogućiti  otkrivanje bilo kojoj trećoj strani postojanja samog Ugovora ili bilo koje informacije ili saznanja vezanih uz konkretni pravni posao i poslovne aktivnosti druge Strane, osim do mjere do koje se to od Strane traži putem naloga vlasti i/ili poštivanjem kongentnih normi i zakona.

Članak 12.

(1) Agencija i nalogodavac sve obavijesti prema ugovorenom poslu daju pisano.

(2) Svako preporučeno pismo poslano putem pošte ili brze dostave (HT Expres, DHL, Overseas i dr.) na adrese ugovornih strana naznačenu na ugovoru smatraju se uredno dostavljenim u roku od 2 radna dana od dana predaje pošti odnosno dostavljaču. Nalogodavac je dužan odmah obavijestiti Agenciju o svakoj promjeni adrese.

(3) Ugovor, njegove eventualne izmjene i dopune u propisanoj formi te ovi UP predstavljaju cjelokupni sadržaj dogovora Agencije i Nalogodavca u svezi pravnog posla pa strane ne obvezuju bilo kakve druge posebice usmene pogodbe.

Članak 13.

(1) Nalogodavac daje svoju suglasnost da se podaci o njemu, koji su navedeni u ugovoru, čuvaju i obrađuju u knjigovodstvene svrhe, evidencije nalogodavaca, obavljanja posredničke djelatnosti i za marketinške svrhe Agencije.

(2) Nalogodavac se slaže sa slanjem elektroničke pošte, obavijesti na njegovu e-mail adresu, odnosno  sa slanjem SMS poruka na broj mobitela koji je naveo.

Članak 14.

 (1) Ako se neposredno nakon sklapanja ugovora pokažu evidentne greške u pisanju, tiskanju računanju ili knjiženju, tada Agencija ima pravo, na temelju prethodno obavljenog razgovora s nalogodavcem, ispraviti greške i uskladiti ugovor.

 (2) Više nalogodavaca odgovara za ispunjenje svih u ugovoru preuzetih obveza kao solidarni dužnici u jednakim dijelovima.

Članak 15.

(1) Ukoliko se u meritornom postupku, sudskom ili dr. utvrdi da je neka  odredba ugovora ovih uvjeta  ili nekog drugog sastavnog dijela ugovora ništetna i nevažeća, to neće imati posljedicu ništavosti ugovora i ovih uvjeta već će se ta odredba smatrati nepostojećom dok će druge odredbe i dalje važiti.

(2) Ovi  uvjeti  objavit će se javno na odgovarajući način i oni se supsidijarno primjenjuju nakon objave na sve ugovorne odnose posredovanja i druge odnose na koje ih je moguće primijeniti, osim na one poslove gdje su ugovorne strane jasno i nedvosmisleno isključile njihovu primjenu.

U Zagrebu, 1.6.2019. godine