Javne dražbe

  1. Predmet prodaje:

Nekretnine upisane u zk.ul.br, 817 poduložak 32, k.o. Sesvete Novo, 32. suvlasnički udio, 111,5/10000 dijela, kč.br. 7247/5, ulica Ljudevita Posavskog u pov. 24647 čm, zgrada , Sesvete, Ulica Lj.Posavskog 3, Ulica Ljudevita Posavskog 4900 m2, dvorište Ulica Ljudevita Posavskog u pov. 19657m2, povezano sa vlasništvom posebnog dijela- lokal oznake D1-L122, površine 148,52 m2.

Prva elektronička javna dražba počinje 22.05.2020..g. u 15:00:00 sati.
Elektronička javna dražba završava 13.08.2020.g. u 23:59:59 sati.
Ponude u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 30.07.2020.g. s početkom u 00:00:00 sati do 13.08.2020.g. u 23:59:59 sati.
Utvrđena vrijednost predmeta prodaje: 502.811,00 kn (slovima: petstodvijetisućeosamstojedanaestkuna).
Početna cijena za nadmetanje: 377.108,25 kn (slovima: tristosedamdesetsedamtisućastoosamkunaidvadesetpetlipa).
Za sve daljnje informacije stojimo na raspolaganju!

2. Predmet prodaje:

Katnica – Nin – Zaton na parceli od 1130m2, udaljena svega 260m od mora.

Početna cijena: 1.101.848,52 kn
Iznos jamčevine: 137.731,06 kn

3. Predmet prodaje:
Nekretnine u k.o. Vrbnik. U naravi kamenjar, oranica, pašnjak, ekonomski objekt i dvor, šuma, a nalazi se u Vrbniku, Vinogradska ulica. Utvrđenja vrijednost nekretnine: 8.374.546,02 kn. Početna cijena za nadmetanje: 6.699.636,81 kn. Ponude se prikupljaju od 19.2.2020. s početkom u 00:00 sati do 3.3.2020. u 23:59.
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

4. Predmet prodaje:

  • Poslovni prostor u prizemlju koji se sastoji od skladišta, dva ureda, sanitarnog čvora i kuhinje, sveukupne površine 255,72m2
  • Poslovni prostor na 1. katu koji se sastoji od skladišta 113,94m2 s pripadajućim sanitarnim čvorom od 3,17m2
  • Poslovni prostor na 1. katu koji se sastoji od skladišta 109,42m2 s pripadajućim sanitarnim čvorom od 3,80m2
  • Poslovni prostor na 2. katu koji se sastoji od skladišta i terase s pripadajućim sanitarnim čvorom, sveukupne površine 91,22m2
  • Poslovni prostor na 2. katu koji se sastoji od skladišta i terase s pripadajućim sanitarnim čvorom, sveukupne površine 112,25m2

Sve nekretnine se nalaze u k.o. Marčelji. Utvrđena vrijednost nekretnina je 870.000,00 €. Ročište za prodaju održat će se 4.2.2020. u 11:30 sati u Rijeci. Nekretnine se ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti. Ročište za razgledavanje nekretnine održat će se 3.2.2020. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

5. Predmet prodaje:

– čest.zem. broj 11367 K.O. Pićan , za cijelo vlasništvo stečajnog dužnika
– čest. zem. broj 12315 K.O. Pićan, za cijelo vlasništvo stečajnog dužnika

Početna cijena svih navedenih nekretnina iznosi 272.365,34 kuna i iste nekretnine se ne mogu prodati ispod utvrđene cijene.

Ročište za javnu dražbu održat će se pred stečajnim sucem Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku, Šibenik, Stjepana Radića 81, dana 25. veljače 2020. godine s početkom u 09,30 sati.
Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.